บทที่ 1 อัตราส่วนและร้อยละ

                                                            บทที่  1  อัตราส่วนและร้อยละ
  ความหมาย 
                อัตราส่วน  หมายถึง 
lอัตราส่วนใช้เขียนแทนอัตราและเขียนแทนการเปรียบเทียบ  โดยใช้สัญลักษณ์

      “    :  ”    (อ่านว่า  ต่อ )  เช่น

  จากอัตรา “ ครู  1  คน  ดูแลนักเรียน   20  คน”  เขียนอัตราส่วนได้ดังนี้

           จำนวนครูต่อจำนวนนักเรียนที่ดูแล   เป็น    1   :   20   หรือ

            จากรูป   D D D D            

   เขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบจำนวนรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมได้ดังนี้ 

   จำนวนรูปสามเหลี่ยมต่อจำนวนรูปสี่เหลี่ยม   เป็น    4   :   6   หรือ

   จำนวนรูปสี่เหลี่ยมต่อจำนวนรูปสามเหลี่ยม   เป็น    6   :   4   หรือ  

       อัตราส่วน  a   ต่อ   b    เขียนแทนด้วย    a   :   b   หรือ

          ( อ่านว่า  a   ต่อ   b )

              เรียก  a   ว่าจำนวนแรกหรือจำนวนที่หนึ่ง 

           และเรียก  b  ว่าจำนวนหลังหรือจำนวนที่สอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น